لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������������������-�������� ������������ ���������������� >>> (6)

1- اصغر اصل اصغریان سردرود
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/asgharian
2- بهدیس اسلام نور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.eslamnour
3- جمشید باقرزاده محاسفی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.bagherzadeh
4- سعید شهریوری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.shahrivari
5- صالح یوسفی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.yousefi
6- لیلا شریفی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/lsharifi