لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ ���������� >>> (19)

1- اسفندیار مردانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.mardani
2- امیر اسدی وایقان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.asadi
3- چنگیز غیرتمند
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ch.gheyratmand
4- حبیب سعید منیر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.saeedmonir
5- حسین شوکتی شیشوان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.showkati
6- حمید شیر محمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirmohammadi
7- سعید تاروردیلوی اصل
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.tariverdilo
8- سعید قلی زاده قلعه عزیز
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
9- عباس اسلامی حقیقت
استاد یار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/eslami
10- عباس تیمورزادسیوانی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.teymourzadeh
11- علیرضا مناف پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.manafpour
12- غلامرضا زمانی اهری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.zamani
13- محمد رضا شیدائی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheidaii
14- محمد مناف پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.manafpour
15- مهدی قنبرزاده لک
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbarzadehlak
16- میر علی محمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadi
17- نادر صولتی فر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.solatifar
18- هادی بهادری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.bahadori
19- کاظم بدو
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.badv