لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران >>> (19)

1- اسفندیار مردانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.mardani
2- چنگیز غیرتمند
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ch.gheyratmand
3- حبیب سعید منیر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.saeedmonir
4- حسین شوکتی شیشوان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.showkati
5- حمید شیر محمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirmohammadi
6- سعید تاروردیلوی اصل
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.tariverdilo
7- سعید قلی زاده قلعه عزیز
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
8- عباس اسلامی حقیقت
استاد یار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/eslami
9- عباس تیمورزادسیوانی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.teymourzadeh
10- علیرضا مناف پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.manafpour
11- غلامرضا زمانی اهری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.zamani
12- فرید خلیل آریا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/khalilarya
13- محمد رضا شیدائی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheidaii
14- محمد مناف پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.manafpour
15- مهدی قنبرزاده لک
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbarzadehlak
16- میر علی محمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadi
17- نادر صولتی فر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.solatifar
18- هادی بهادری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.bahadori
19- کاظم بدو
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.badv