لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������������������-�������� ������������ ������ ������������������ >>> (11)

1- ابراهیم عباسپور ثانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.abbaspour
2- امیر فتحی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fathi
3- بهبود مشعوفی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mashoufi
4- خیراله حدیدی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.hadidi
5- سعید افرنگ
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.afrang
6- شروین رحیم زاده عرشلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.rahimzadeh
7- عبداله خوئی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.khoei
8- فریبا رضائی توانا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rezaee
9- مرتضی مجرد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mmojarad
10- مرتضی موسی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.moosazadeh
11- مرتضی ولی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.valizadeh