لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������-�������������� �� ������������ ���������� ������ >>> (3)

1- بهروز آتشبار کنگرلویی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.atashbar
2- سمانه تربتی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.torbati
3- علی حقی وایقان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.haghi