لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������-���������������������� �� ���������� �������� >>> (2)

1- مهدی نیکو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.nikoo
2- کاوه رحمانی فرح
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.rahmani