لیست سایت های اعضا هیئت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری-پاتوبیولوژی و کنترل کیفی >>> (2)

1- مهدی نیکو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.nikoo
2- کاوه رحمانی فرح
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.rahmani