لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������-�������������� �� ���������� �� ���������� >>> (3)

1- عبدالجبار ایرانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.irani
2- فرزانه نوری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.noori
3- ناصر آق
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.agh