لیست سایت های اعضا هیئت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری-بیولوژی و تکثیر و پرورش >>> (3)

1- عبدالجبار ایرانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.irani
2- فرزانه نوری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.noori
3- ناصر آق
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.agh