لیست سایت های اعضا هیئت علمی �������������� ������������ �� �������� ������������-�������� ������������������ >>> (5)

1- اسماعیل سلیمانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.soleimani
2- شیرین زینالی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/shirinzeinali
3- علی عیسی زادگان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.issazadegan
4- فرزانه میکائیلی منیع
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mikaili
5- فیروزه سپهریان آذر
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar