لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� �������� ������ �� ���������� >>> (16)

1- احمد پورستار
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.poursattar
2- بهزاد زینی زاده نجد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.zeynizadeh
3- پیمان نجفی مقدم
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.najafi
4- جبار خلفی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khalafi
5- زهرا مردانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.mardani
6- سیروس نوری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.nouri
7- عباس نیکو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nikoo
8- علیرضا دادرس
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.dadrass
9- فرزين مرندي
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.marandi
10- قاسم مرندی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.marandi
11- لیلا کافی احمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.kafiahmadi
12- محمد مهدی برادرانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.baradarani
13- نادر نوروزی پسیان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.noroozi
14- هدایت راحمی (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.rahemi
15- ولی گل صنم لو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.golsanamlu
16- کریم اکبری دیلمقانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.adilmaghani