لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� �������� ���������� - ���������� �� �������������� >>> (16)

1- آیدین بهرامی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aidinbahrami
2- ابراهیم نعمتی کنده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.nemati
3- حبيب مهري زاده
استاديار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mehrizadeh
4- حسین حقگوئی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.haghgooie
5- خدیجه هوشیاری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.hooshyari
6- خلیل فرهادی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.farhadi
7- رضا امامعلی سبزی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.emamalisabzi
8- سپیده بانی سعید
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.banisaeid
9- سید علی حسینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hosseini
10- سیمین خورسند
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.khorsand
11- علی بهادری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/alibahadori
12- علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassanzadeh
13- مرتضی بهرام
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.bahram
14- مسعود فرجی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ma.faraji
15- ناصر صمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.samadi
16- نصرت حیدری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.heidari