لیست سایت های اعضا هیئت علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه-علوم محیط زیست >>> (1)

1- سمانه تربتی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.torbati