لیست سایت های اعضا هیئت علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه-بیوتکنولوژی و علوم محیط زیست >>> (2)

1- حسین خیرفام
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/hosseinkheirfam
2- سمانه تربتی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.torbati