لیست سایت های اعضا هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب-گروه ترویج و آموزش کشاورزی >>> (4)

1- پریسا شریفی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/pa.sharifi
2- رسول جلیلی مرندی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jalili
3- رویا تقی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.taghizadeh
4- عبداله احمدپور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ahmadpour