لیست سایت های اعضا هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب-گروه معدن >>> (1)

1- مریم یزدانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yazdani