لیست سایت های اعضا هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب-گروه معدن >>> (3)

1- فرشاد نژاد شاه محمد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.shahmohammad
2- محمدباقر فتحی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mb.fathi
3- مریم یزدانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yazdani