لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ������������ ������������ �� �������� >>> (5)

1- حسن مهدوی کیا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mahdavikia
2- رقیه نجف زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.najafzadeh
3- شهناز فتحی قزلقیه
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.fathi
4- محمدعلی شیخ محسنی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheikhmohseni
5- نیر محمدخانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.mohammadkhani