لیست سایت های اعضا هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب-گروه گیاهان دارویی و معطر >>> (4)

1- حسن مهدوی کیا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mahdavikia
2- رقیه نجف زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.najafzadeh
3- محمدعلی شیخ محسنی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheikhmohseni
4- نیر محمدخانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.mohammadkhani