لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������ ������������������-�������� �������� ������������ ������������ >>> (4)

1- سمیه صدری کیا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/somayehsadrykia
2- سمیه قدیم زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.ghadimzadeh
3- سهیلا عقلمند
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.aghlmand
4- محمد منگلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mohammadmangeli