لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-گروه مرمت بناهای تاریخی >>> (1)

1- سهیلا عقلمند
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.aghlmand