لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-گروه مرمت بناهای تاریخی >>> (2)

1- سهیلا عقلمند
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.aghlmand
2- مظفر عباس زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.abbaszadeh