لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-گروه نقاشی >>> (3)

1- پری ملک زاده باروق
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.malekzade
2- رضا بایرام زاده
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bayramzadeh
3- زهرا فلاح مهترلو
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.fallah