لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������ ������������������-�������� ������������ >>> (6)

1- آرام خضرلو
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.khezerlou
2- ساحل دژپسند
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.dejpasand
3- سجاد اکبری بالدرلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.balderlu
4- مرتضی خسرونیا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khosronia
5- مظفر عباس زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.abbaszadeh
6- ناصر ثبات ثانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.sabatsani