لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������ ������������������-�������� �������������� >>> (5)

1- اصغر عابدینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/as.abedini
2- علی مصیب زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mosayyebzadeh
3- فرشید آرام
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/farshidaram
4- فریدون نقیبی
آستادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.naghibi
5- قادر احمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.ahmadi