لیست سایت های اعضا هیئت علمی �������������� �������������� �������������� �� ������-�������� �������������� >>> (4)

1- اصغر عابدینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/as.abedini
2- علی مصیب زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mosayyebzadeh
3- فریدون نقیبی
آستادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.naghibi
4- قادر احمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.ahmadi