لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������-�������� ���������������� >>> (9)

1- احمد علیجانپور
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.alijanpour
2- الیاس رمضانی کاکرودی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.ramezani
3- امید حسین زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.hoseinzadeh
4- جواد اسحاقی راد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.eshagh
5- سید رستم موسوی میرکلا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mousavi
6- عباس بانج شفیعی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.banjshafiei
7- محمدرضا زرگران
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.zargaran
8- مرضیه حجاریان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hajjarian
9- نسرین سیدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.seyedi