لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������-�������� �������� �� ������������������ >>> (9)

1- اسماعيل شيداي كركج
استاديار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.sheidai
2- حبیب نظرنژاد
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.nazarnejad
3- حسام احمدی بیرگانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/hesamahmadybirgani
4- حسین خیرفام
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/hosseinkheirfam
5- دکتر هیراد عبقری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari
6- سعید
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sa.najafi
7- مرتضی مفیدی چلان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mortezamofidi
8- مهدی عرفانیان (Mahdi Erfanian)
دانشیار (Associate Professor)
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.erfanian
9- میرحسن میریعقوب زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.miryaghoubzadeh