لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� ���������� �� ���������������������� ���������� >>> (8)

1- امیر فیاض مقدم
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fmoghaddam
2- ایرج برنوسی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/i.bernosi
3- بابک عبدالهی مندولکانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.abdollahi
4- راحله قاسم زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ghasemzade
5- رضا درویش زاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.darvishzadeh
6- مراد جعفری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.jafari
7- مرتضی قدیم زاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.gadimzadeh
8- هادی علی پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.alipour