لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� ������������ ���������������� >>> (14)

1- آرش محبی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mohebbi
2- اسعد مدرس مطلق
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.modarres
3- پرویز احمدی مقدم
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.ahmadi
4- رحمان فرخی تیمورلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.farrokhi
5- سیدمحمدحسن کماریزاده (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_komarizade
6- سیدکاظم شهیدی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k_shahidi
7- عادل حسین پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hosainpour
8- عارف مردانی کرانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mardani
9- علاءالدین رحمانی دیدار (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_rahmani
10- علی حسن پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassanpour
11- علی محمد نیک بخت
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nikbakht
12- فاروق شریفیان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sharifian
13- محمدعلی حداددرفشی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.derafshi
14- وحید رستم پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.rostampour