لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� �������� ���������� >>> (15)

1- اروج ولیزادگان
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.valizadegan
2- جمشید اکبریان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.akbariyan
3- سید علی صفوی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.safavi
4- شهرام آرمیده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.aramideh
5- شهرام میرفخرایی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.mirfakhraie
6- علی اصغر پورمیرزا (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.pourmirza
7- فریبا مهرخو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mehrkhou
8- محمد حسن صفر علیزاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.alizadeh
9- مریم خضری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khezri
10- مسعود ابرین بنا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abrinbana
11- مینا راستگو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rastgou
12- نورالدین شایسته (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n_shayesteh
13- یوبرت قوستا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.ghoosta
14- یونس رضایی دانش
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.rdanesh
15- یونس کریم پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.karimpour