لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� �������� �������� >>> (14)

1- ابوالحسن فجری (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_fajri
2- پرویز فرهومند
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.farhoomand
3- حامد خلیل وندی بهروزیار
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khalilvandi
4- رسول پیر محمدی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.pirmohammadi
5- سیدعلی میرقلنج
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mirghelenj
6- سیف اله ایقانی نژاد (بازنشسته)
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.iganinazhad
7- سینا پیوستگان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sinapayvastegan
8- علی میرزا آقازاده عطاری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mirza
9- علی هاشمی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hashemi
10- فرهاد فرخی اردبیلی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farrokhi
11- محسن دانشیار
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.daneshyar
12- مختار غفاری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghaffari
13- مهدی مخبر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mokhber
14- یونس علی علی جو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.alijoo