لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� �������� �� ������������ ���� >>> (16)

1- بایرامعلی محمدنژاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohammadnezhad
2- بهزاد حصاری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hessari
3- جواد بهمنش
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.behmanesh
4- حجت احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ahmadi
5- حسین رضایی
استاد( پروفسور)
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.rezaie
6- رسول ایلخانی پور زینالی
استاديار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.ilkhanipour
7- رضا دادمهر (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r_dadmehr
8- سمیه حجابی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hejabi
9- سینا بشارت
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.besharat
10- مجید منتصری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.montaseri
11- محمد همتی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hemmati
12- مهدی یاسی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yasi
13- نورعلی حقدوست قهرمانلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.haghdoust
14- وحید رضاوردی نژاد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.verdinejad
15- کامران زینال زاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.zeinalzadeh
16- کیوان خلیلی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.khalili