لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی-گروه آب >>> (15)

1- بایرامعلی محمدنژاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohammadnezhad
2- بهزاد حصاری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hessari
3- جواد بهمنش
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.behmanesh
4- حجت احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ahmadi
5- حسین رضایی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.rezaie
6- رسول ایلخانی پور زینالی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.ilkhanipour
7- رضا دادمهر (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r_dadmehr
8- سینا بشارت
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.besharat
9- مجید منتصری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.montaseri
10- محمد همتی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hemmati
11- مهدی یاسی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yasi
12- نورعلی حقدوست قهرمانلو
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.haghdoust
13- وحید رضا ویردی نژاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.rezaverdinejad
14- کامران زینال زاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.zeinalzadeh
15- کیوان خلیلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.khalili