لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������-�������� �������������� >>> (13)

1- ابوالفضل علی رضالو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.alirezalu
2- بهمن حسینی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hosseini
3- پرویز نوروزی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.norouzi
4- جعفر امیری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.amiri
5- جواد رضاپور فرد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.rezapourfard
6- حبیب شیرزاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirzad
7- حمید حسن پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ha.hassanpour
8- زهره جبارزاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.jabbarzadeh
9- عباس حسنی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani
10- علیرضا فرخزاد نانساء
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.farokhzad
11- لطفعلی ناصری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.naseri
12- محمد رضا اصغری
استاد تمام (پروفسور)
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asghari
13- محمد فتاحی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.fattahi