لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی >>> (15)

1- ابوالفضل علی رضالو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.alirezalu
2- بهمن حسینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hosseini
3- پرویز نوروزی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.norouzi
4- جعفر امیری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.amiri
5- جواد رضاپور فرد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.rezapourfard
6- حبیب شیرزاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirzad
7- حمید حسن پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ha.hassanpour
8- زهره جبارزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.jabbarzadeh
9- شهناز فتحی قزلقیه
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.fathi
10- عباس حسنی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani
11- علیرضا فرخزاد نانساء
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.farokhzad
12- لطفعلی ناصری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.naseri
13- محمد رضا اصغری
استاد تمام (پروفسور)
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asghari
14- محمد فتاحی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.fattahi
15- منوچهر کرکان دارغلو ( بازنشسته)
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_korkan