لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������ ������������������-�������� ������������ >>> (3)

1- رضا فتح الهی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.fatollahi
2- فرزاد محمدخانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/farzadmohammadkhani
3- مینا قنبری (قوشچی)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbari