لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی-گروه مکانیک >>> (2)

1- رضا فتح الهی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.fatollahi
2- مینا قنبری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbari