لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی-گروه مکانیک >>> (3)

1- رضا فتح الهی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.fatollahi
2- فرزاد محمدخانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/farzadmohammadkhani
3- مینا قنبری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbari