لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������ ������������������-�������� ������ >>> (3)

1- جواد مرسلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/jmorsali
2- صابر بهکامی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sbehkami
3- قنبر آذرنیا
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.azarnia