لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی-گروه برق >>> (2)

1- توحید غنی زاده بلندی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.ghanizadehbolandi
2- جواد مرسلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/jmorsali