لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������ ������������������-�������� ���������� >>> (5)

1- امین ایرجی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aminiraji
2- مریم خضرلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mkhezerlou
3- مسعود دانش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.danesh
4- مصطفی حسنلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hasanlou
5- میثم جلیل خانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mjalilkhani