لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی-گروه عمران >>> (3)

1- امین ایرجی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aminiraji
2- مسعود دانش
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.danesh
3- مصطفی حسنلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hasanlou