لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� �������� ������������ >>> (7)

1- اسماعیل حبیبی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.habibi
2- اصغر زمانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.zamani
3- پانته آ اورنگ
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aurang
4- سجاد کشی پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.keshipour
5- فاطمه آهور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.ahour
6- مهدی محمودیان
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mahmoudian
7- نسرین شادجو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.shadjou