لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� �������� ���������� >>> (26)

1- ابراهیم حسین نجد گرامی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
2- احمد محمودزاده (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_mahmoodzadeh
3- احمد محمودی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ahmadmahmoudi
4- جلیل خارا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khara
5- رشید جامعی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jamei
6- رضا حیدری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.heidari
7- ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j_carapetian
8- سیاوش حسینی سرقین
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseini
9- شکوه اسمعیل بگی کرمانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.esm
10- شیوا خضری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
11- صمد زارع
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.zare
12- طیبه فربودنیا (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t_farboodnia
13- فاطمه رحمانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rahmani
14- فاطمه نژاد حبیب وش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.nejadhabibvash
15- فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f_fathi
16- فرح فرخی قراحسنلو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farokhi
17- فرین بابائی بالدرلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
18- لطیفه پوراکبر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.pourakbar
19- مجید نوجوان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_nojavan
20- مسعود خیامی (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khayami
21- مهدی محمدزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohamadzade
22- مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ilkhanipour
23- ناصر عباسپور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.abbaspour
24- نیما شیخ بیگلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.baygloo
25- وحید نجاتی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.nejati
26- یعقوب پاژنگ
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pajang