لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده علوم-گروه زیست شناسی >>> (25)

1- ابراهیم حسین نجد گرامی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
2- احمد محمودزاده (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_mahmoodzadeh
3- جلیل خارا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khara
4- رشید جامعی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jamei
5- رضا حیدری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.heidari
6- ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j_carapetian
7- سیاوش حسینی سرقین
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseini
8- شکوه اسمعیل بگی کرمانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.esm
9- شیوا خضری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
10- صمد زارع
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.zare
11- طیبه فربودنیا (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t_farboodnia
12- فاطمه رحمانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rahmani
13- فاطمه نژاد حبیب وش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.nejadhabibvash
14- فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f_fathi
15- فرح فرخی قراحسنلو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farokhi
16- فرین بابائی بالدرلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
17- لطیفه پوراکبر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.pourakbar
18- مجید نوجوان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_nojavan
19- مسعود خیامی (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khayami
20- مهدی محمدزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadzadeh
21- مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ilkhanipour
22- ناصر عباسپور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.abbaspour
23- نیما شیخ بیگلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.baygloo
24- وحید نجاتی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.nejati
25- یعقوب پاژنگ
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pajang