لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده علوم-گروه زیست شناسی >>> (23)

1- ابراهیم حسین نجد گرامی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
2- احمد محمودزاده (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_mahmoodzadeh
3- جلیل خارا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khara
4- رشید جامعی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jamei
5- رضا حیدری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.heidari
6- ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j_carapetian
7- سیاوش حسینی سرقین
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseini
8- شیوا خضری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
9- صمد زارع
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.zare
10- طیبه فربودنیا (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t_farboodnia
11- فاطمه رحمانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rahmani
12- فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f_fathi
13- فرح فرخی قراحسنلو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farokhi
14- فرین بابائی بالدرلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
15- لطیفه پوراکبر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.pourakbar
16- مجید نوجوان (بازنشسته)
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_nojavan
17- مسعود خیامی (بازنشسته)
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khayami
18- مهدی محمدزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadzadeh
19- مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ilkhanipour
20- ناصر عباسپور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.abbaspour
21- نیما شیخ بیگلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.baygloo
22- وحید نجاتی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.nejati
23- یعقوب پاژنگ
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pajang