لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� ���������� >>> (18)

1- آرش ثباتیان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sabatyan
2- اصغر اسمعیلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.esmaeili
3- اکبر جعفری دولاما
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.jafari
4- اکبر عبدی سرای
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/akbarabdisaray
5- بهنام محمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohammadi
6- حسن صدقی گمچی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.sedghi
7- حسنقلی محمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mohammadi
8- خسرو مبهوتی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.mabhouti
9- رحیم نادرعلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.naderali
10- رسول خدابخش
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.khodabakhsh
11- سید مقصود گلزان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.golzan
12- گلشاد خیری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.kheiri
13- محمد نقی آذرمنش
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.azarmanesh
14- محمدتقی احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mt.ahmadi
15- مهدی امنیت طلب
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.amniat-talab
16- مهدی لطفی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.lotfizadeh
17- هادی گودرزی
استاد تمام
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.goudarzi
18- کوروش آقایار قره باغ
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.aghayar