لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� �������� ���������� >>> (13)

1- اسفندیار عباس نوین پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.abbasnovinpour
2- اکرم علی زاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ak.alizadeh
3- حسین پیر خراطی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.pirkharrati
4- رامین نیکروز
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikrouz
5- صمد علیپور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.alipour
6- عبدالناصر فضل نیا
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fazlnia
7- علی اصغر ثیاب قدسی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.siabeghodsy
8- علی عابدینی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.abedini
9- معصومه آهنگری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahangari
10- منیر مجرد
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.modjarrad
11- منیژه اسدپور قره قشلاق
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadpour
12- مهدی بهیاری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behyari
13- یوسف رحیم سوری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.rahimsouri