لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ ���������� >>> (4)

1- حسین عبداللهی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/hosseinabdollahi
2- علی صمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/alisamadi
3- محبوبه محمدی نصرآبادی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mohamadinasrabadi
4- محسن صدرالدینی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sadroddini