لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی پلیمر >>> (3)

1- سمیه حسینی راد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseinirad
2- علی صمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/alisamadi
3- محبوبه محمدی نصرآبادی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mohamadinasrabadi