لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ �������� >>> (5)

1- امین علمداری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aminalamdari
2- سپیده رشدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sepidehroshdi
3- عباس آقائی نژاد میبدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/meybodi
4- محمد جواد آذرهوش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/azarhoosh
5- مریم یلداگرد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yaldagard