لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی شیمی >>> (3)

1- عباس آقائی نژاد میبدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/meybodi
2- محمد جواد آذرهوش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/azarhoosh
3- مریم یلداگرد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.yaldagard