لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� �������� �� ������������ �������� >>> (7)

1- باهره معروف
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.marouf
2- بهنام سیدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.seyyedi
3- حوریه محمدزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mohammadzadeh
4- ربابه جعفری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/jafari
5- شهباز
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mehrdadshahbaz
6- مجید کاوانلوئی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.kavanlouei
7- وحیده شاهدی فر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v_shahedifar